Hlukové studie

Zavolejte nám

+420 775 62 75 75

Navštivte nás

Sedláčkova 209/16, Plzeň

Napište nám

info@studiehluku.cz

Jsme tu pro vás

non-stop

Hlukové studie

Hluková studie slouží jako podklad pro hodnocení hluku a jeho dopad na zdraví člověka. Vypracování hlukové studie je často požadováno jako nezbytná součást dokumentace pro hodnocení vlivů na životní prostředí, ale také pro územní nebo stavební řízení.

V hlukové studii se formou výpočtového modelu, který provádíme prostřednictvím výpočetního programu HLUK+ vždy v posledních verzích a upgradech, určuje hluková zátěž zamýšlených staveb nebo určitého území. Tento způsob určení hlukové zátěže dokáže nahradit samotné měření hluku, které je časově i finančně nákladnější. Na základě Dodatku č. 1 k „Postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ lze nahradit měření hluku výpočtem tzv. hlukovou studií. Úkolem hlukové studie je určení hodnot hlukové zátěže chráněných prostor staveb, jejich porovnání s platnou legislativou a v případě překročení doporučených hodnot návrh vhodných úprav pro snížení hlukového zatížení objektu.

Legislativa a hygienické limity

Problematiku hluku je řešena zákonem č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví. Ten definuje pojmy jako je chráněný venkovní prostor, chráněný vnitřní a venkovní prostor staveb. Dle § 30, bod 3 zákona č. 258/2000 – Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti ve stavbách pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách. Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku, stanoví prováděcí právní předpis.

Pro jednotlivé typy chráněných prostorů jsou definovány hygienické limity hluku v závislosti na typu chráněného prostoru a typu zdroje hluku. Hodnota hygienických limitů hluku je stanovena v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hluk ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy je jedním z nejvíce poptávaných. Zatížení hlukem ze silniční dopravy si můžete nechat zhodnotit z vlastní iniciativy nebo jej po Vás může požadovat Hygienická stanice k vydání stanoviska k plánovému stavebnímu záměru. Hlukovou studií lze určit hlukovou zátěž jak ze stávajících komunikací I., II. a III. třídy, ale jsme schopni zpracovat hlukovou studii i pro posouzení vlivu hluku z dopravy pro plánovanou či nově vznikající komunikaci. Podklady pro výpočet hluku ze silniční dopravy si obstaráváme ve většině případech sami. Jedná se o data o intenzitě dopravy, která máme k dispozici téměř pro všechny vytíženější komunikace. Pro místní komunikace vyšší třídy však tato data nemusí být k dispozici, proto pak provádíme dopravní průzkum, kterým si vytěžíme vstupní data pro výpočetní model dané intenzity dopravy.

Hluk z železniční dopravy

Železniční doprava je dopravou více environmentálně šetrnou, oproti dopravě silniční, přesto je však významným producentem hlukových emisí, které mohou představovat negativní ovlivnění kvality života a dopad na zdraví člověka. Hlukové emise, které vydává železniční doprava, jsou ovlivňovány celou řadou faktorů, především pak způsobem vedení trasy, rychlostí vlaků, konstrukcí a technickým stavem železničního trati a typem vlaku (nákladní, osobní) a intenzitou provozu. Podstatný vliv na šíření hluku do okolí má okolní terén a druh jeho povrchu a klimatické podmínky. Setkáváme se zde s pohlcováním zvukových vln terénem nebo okolní zástavbou, případně odrazy zvukových vln od překážek nebo od okolní zástavby. Zatížení území nebo obytné zástavby hlukem z železnice si můžete nechat zhodnotit z vlastní iniciativy, v případě Vašeho pocitu, že je pro Vás tento zvuk rušivý, nebo jej po Vás může požadovat Hygienická stanice k vydání stanoviska k plánovému stavebnímu záměru.

Hlukovou studií lze určit hlukovou zátěž jak ze stávající železniční trati a posuzuje se nejen aktuální hluková zátěž, ale i výhledová hluková zátěž, tj. jak bude dané území či zástavba zatížena hlukem v budoucnu. Podklady pro zpracování hlukové studie pro hluk z železniční dopravy si obstaráváme vždy sami od Správce železnice a zcela zdarma. Data o intenzitě dopravy obsahují vždy aktuální a výhledovou intenzitu dopravní vytíženosti dané trati. Doba zpracování hlukové studie je v tomto případě přímo závislá na rychlosti dodání podkladů od Správce železnice, tj. max. do 30 dnů, zpravidla to však bývá mnohem dříve.

Hluk z tepelného čerpadla

Výpočet hluku z tepelného čerpadla je jedním z nejvíce poptávaných. Zatížení hlukem z tepelného čerpadla si můžete nechat zhodnotit z vlastní iniciativy nebo jej po Vás může požadovat Stavební úřad či Hygienická stanice k vydání stanoviska k plánovému stavebnímu záměru. I přesto, že mnoho výrobců deklaruje, že právě jeho tepelná čerpadla jsou ta nejtišší, faktem zůstává, že tepelné čerpadlo je zdrojem hluku a před jeho usazením je bezpodmínečně nutné se zabývat problematikou hlukového zatížení budovy, kde je tepelné čerpadlo umisťováno, ale také vliv na okolní zástavbu. Pro zpracování hlukové studie je potřeba spolupráce klienta, od kterého budeme potřebovat pro výpočtový model jak podklad údaje o zamýšleném nebo pořizovaném tepelném čerpadlu, a to zejména jeho akustický výkon nebo akustický tlak. 

Tyto hodnoty většinou výrobci udávají v technickém listu. Hladina akustického výkonu (Lw) je absolutní míra hluku (akustický výkon zdroje), kterou zdroj může vyprodukovat. Hladina akustického tlaku (Lp) je míra hluku, kterou naměříme za určitých podmínek (je závislá na vzdálenosti od zdroje, jeho umístění a okolním prostředí). Obě hodnoty se vyjadřují v decibelech (dB). Hladinu akustického výkonu lze považovat za přesnější údaj, protože není závislý na proměnlivých faktorech. Před instalací tepelného čerpadla je vhodné zvolit akustickou studii, která ověří, že je vybrané místo pro tepelné čerpadlo vhodné a případně doporučí vhodná protihluková opatření. Po instalaci tepelného čerpadla může být ze strany stavebního úřadu pro vydání kolaudačního rozhodnutí vyžadováno také měření hluku z tepelného čerpadla, avšak ne vždy je vyžadováno.

Spojte se s námi